ads


Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2021)

      CÔNG TY CỔ PHẦN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XI MĂNG HỒNG PHONG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    

                                                                   Lạng Sơn, ngày 05 tháng 06 năm 2021

 

 

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 

 

             Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 05/06/2021 Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm  2021.

 

1.   Mục đích:

-        Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo  hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.

-        Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

-        Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

-        Báo cáo chi tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

-        Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

-        Báo cáo về việc hợp tác cùng Công ty TNHH Mua bán nợ để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Lạng Sơn ( BIDV Lạng Sơn ).

 

2.   Thành phần tham dự đại hội:

-        25 Cổ đông nắm giữ  5.226.100 cổ phần tương ứng 89,5% vốn điều lệ tham dự trực tiếp  Đại hội cổ đông năm 2021.

-        Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

 

3.   Tiến trình đại hội

3.1  Khai mạc đại hội

-        Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:  Ông Nguyễn Thế Tích – Trưởng phòng TCHC.

-        Đại  hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Trần Duyên Tùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Lợi  - Phó Chủ tịch HĐQT

- Bà: Lý Kim Anh – Thành viên HĐQT

b. Danh sách Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà sau:

- Ông: Nông Thanh Tuân – Cán bộ Phòng KTTH

- Ông: Đường Tiến Dũng – Cán bộ phòng KTTH

3.2  Nội dung của đại hội

3.2.1       Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội

- Ông: Trần Duyên Tùng, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty lên trình trước Đại hội: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, hoạt động của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.

- Ông: Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát  lên trình trước Đại hội:

1) Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2) Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Bà: Lý Kim Anh, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty lên trình trước Đại hội:

1)  Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

2) Báo cáo số tiền chi thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

3) Thông qua nội dung về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn

3.2.2    Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

- Sau khi nghe các báo cáo Đại hội đi đến thảo luận đại đa số cổ đông đều nhất trí tán thành với nội dung các báo cáo đã nêu trên.

 

3.3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo và các ý kiến của cổ đông đã được thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 25 phiếu, thu về là 25 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

 

STT

Nội dung biểu quyết

Số cổ phần biểu quyết

( CP)

Tán thành

 

Không tán thành

Không có ý kiến

1

Báo cáo tổng kết 2020 phương hướng nhiệm vụ 2021

5.226.100

96,8%

0,6%

2.6%

2

Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2020

5.226.100

98,4%

0,2%

1,4%

3

Báo cáo tài chính 2020

5.226.100

98,7%

0,1%

1,2%

4

Về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn

5.226.100

98,9%

0,3%

0,8%

5

Báo cáo số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020 và dự kiến thù lao 2021

5.226.100

98%

0,2%

1,8%

6

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

5.226.100

99,5%

0,4%

0,1%

7

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2021

5.226.100

99,2%

0,3%

0,5%

 

   3.4. Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khoá cũ 2016 2021 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khoá mới 2021-2025. Kết quả danh sách các thành viên trúng cử như sau:

1. Hội đồng Quản trị:        

- Ông Nguyễn Văn Lâm     đạt 98,0% phiếu bầu – Trúng cử Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Lợi        đạt 97,4% phiếu bầu – Trúng cử Phó CT HĐQT

- Bà Lý Kim Anh                 đạt 97,1% phiếu bầu – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

            - Ông Nguyễn Văn Trọng              đạt 97,8% phiếu bầu -Trúng cử Trưởng ban KS

- Ông Nguyễn Thế Tích                  đạt 97,6% phiếu bầu - Thành viên Ban KS

- Ông: Hoàng Văn Lung                 đạt 97,4% phiếu bầu - Thành viên Ban KS

  

   3.5.Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Ông Nông Thanh Tuân đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Góp ý của các cổ đông: Không

- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

4.     Bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 16h 30 cùng ngày.

 

            THƯ KÝ ĐẠI HỘI                           T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

        Nông Thanh Tuân                                    Trần Duyên Tùng
Chia sẻ :
 

Top