ads


Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 NHIỆM KỲ IV (2021-2025) NĂM 2021 (NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2021)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

XI MĂNG HỒNG PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 06 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 16 NHIỆM KỲ IV (2021-2025) NĂM 2021

 

-        Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020.

-        Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/05/2019.

-        Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào hồi  8h ngày 05/06/2021.

-        Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong các Báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020

- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2020 và dự kiến cho năm 2021. Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021 sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2021.

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu sản xuất năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. Cụ thể:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Sản lượng sản xuất

 

 

 

 

- Nung đốt Clinker

Tấn

150.000

 

 

- Xi măng đóng bao

Tấn

80.000

 

2

Doanh thu

Đồng

100.000.000

 

3

Lợi nhuận

1000 Đồng

( 55.000 )

Giảm lỗ so với năm trước 10%

4

Nộp ngân sách

1000 Đồng

3.000 –> 4.000

Nộp đúng, đủ số phát sinh

5

Lao động bình quân

Người

160

 

6

Thu nhập bình quân

đ/ng/tháng

5.000.000

 

Điều 3: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 4: Thông qua nội dung về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 5:  Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khoá cũ 2016 2021 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khoá mới 2021-2025. Kết quả danh sách các thành viên trúng cử như sau:

1. Hội đồng Quản trị:        

- Ông Nguyễn Văn Lâm     đạt 98,0% phiếu bầu – Trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Nguyễn Văn Lợi        đạt 97,4% phiếu bầu – Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT

- Bà Lý Kim Anh                 đạt 97,1% phiếu bầu – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

            - Ông Nguyễn Văn Trọng              đạt 97,8% phiếu bầu – Trúng cử Trưởng ban KS

- Ông Nguyễn Thế Tích                  đạt 97,6% phiếu bầu – Thành viên Ban KS

- Ông: Hoàng Văn Lung                 đạt 97,4% phiếu bầu – Thành viên Ban KS

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 05/06/2021 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.     

                                                                                  

                                                                            

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lâm

 

Chia sẻ :
 

Top