ads


Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 (NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2021)

 

    CÔNG TY CỔ PHẦN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XI MĂNG HỒNG PHONG                            Độc lập -  Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                    Lạng sơn, ngày 10 tháng 05 năm 2021

                                                                        Báo cáo

Kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2020

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán 2020 của Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K.

Trên cơ sở kiểm tra và đánh giá quá trình hoạt động của HĐQT, quản lý điều hành của  Ban giám đốc, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, gồm các nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

- Đánh giá kết quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020

- Kế hoạch hoạt động 2021 của Ban kiểm soát

I. Kết quả hoạt động của  ban kiểm s0át

- Ban kiểm soát luôn nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quản lý điều hành của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm trước đã giao cho. Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của HĐQT, Ban giám đốc, Ban điều hành cũng như các phòng, ban, phân xưởng trong Công ty để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng, Họp giao ban sản xuất, Ban kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ. Trong các cuộc họp đều được cùng trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến, cùng thông qua các giải pháp sản xuất, kinh doanh, tham gia vào các nội dung sửa đổi, điều chỉnh để ban hành các quy định, quy chế của Công ty; Các giải pháp quản lý lao động; quản lý tài chính; quản lý kỹ thuật, công nghệ; Các quyết định đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư mở rộng sản xuất. Tham gia góp ý với Giám đốc điều hành những mặt tồn tại cần phải sửa đổi, bổ xung để Công ty thực hiện tốt các mặt quản lý và mang lại lợi ích cho Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty như: Các chế độ, chính sách đối với Nhà nước, chế độ, chính sách đối với người lao động… . Kiểm tra kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các phòng chuyên môn. Luôn đảm bảo tính khách quan và độc lập.

- Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện phân công, phân nhiệm cho các thành viên từng lĩnh vực cụ thể nhằm chủ động thực hiện tốt công tác trong lĩnh vực mình kiểm soát.

II. Đánh giá kết quả quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban giám đốc

            - Năm 2020 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh cuả Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể một số vấn đề chính như sau:

+ Kể từ thời điểm Công ty phải bàn giao mặt bằng sản xuất nhà máy xi măng Lạng Sơn cho UBND Tỉnh theo Quyết định 848/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 và quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 24/03/2018 trong khi chưa tìm được địa điểm kinh doanh bán hàng mới nên tình hình tiêu thụ sản phẩm càng khó khăn hơn trước.

+ Sản lượng sản xuất clanhke cả năm 2020 đạt 28.250 tấn chỉ bằng 9,82% công suất thiết kế là do trong suốt năm 2020 Công ty hầu như không đốt được lò. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bênh COVID 19, bị giãn cách xã hội kéo theo khó khăn về tài chính không đủ nguồn vốn lưu động để thực hiện việc khởi động sản xuất.

+ Về tài chính: Rất khó khăn, doanh thu bán hàng chỉ bằng 44,6 % so với 2019 và giảm hơn rất nhiều so với những năm trước, nguyên nhân chính là do thị phần tiêu thụ trên thị trường bị thu hẹp,  cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm cùng loại đẫn đến việc muốn tiêu thụ được hàng giá bán sản phẩm luôn thấp hơn giá thành sản phẩm, đồng thời công ty phải áp dụng các chính sách trả chậm để thu hút nên nguồn tài chính rất khó khăn.

Bên cạnh đó do không thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay theo đúng kế hoạch nên Ngân hàng BIDV đã ngừng cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn đối với Công ty từ cuối năm 2018. Nguồn kinh phí ngân sách thanh toán cho xi măng cấp làm đường giao thông nông thôn của Tỉnh cũng không được kịp thời đẫn đến việc vốn lưu động cho sản xuất bị hạn chế mọi mặt: Cả về việc đáp ứng duy trì sản xuất cũng như thực hiện các nghĩa vụ của Công ty với người lao động và ngân sách nhà nước.

Từ nguyên nhân trên Công ty rất thiếu vốn lưu động. Để có nguồn vốn hoạt động HĐQT Công ty còn phảI huy động vay vốn của cá nhân bên ngoài. Số nợ vay vốn ngắn hạn cá nhân tại 31/12/2020 là 140,89 tỷ đồng.

áp lực về việc phảI trả nợ gốc + lãI vay đúng theo kế hoạch của Ngân hàng rất lớn. Trong năm 2020 phía ngân hàng BIDV thực hiện biện pháp thu hồi nợ bằng toàn bộ doanh thu phát sinh của Công ty, việc này dẫn tới Công ty sẽ cụt nguồn vốn để có thể tái vòng quay sản xuất tất yếu dẫn tới việc Công ty phải phá sản. Để giữ lại hoạt động nhà máy Công ty phải thực hiện hợp đồng nhận thuê gia công sản xuất xi măng lại cho đơn vị khác để tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Số công nợ phảI thu khách hàng tại 31/12/2020 là 14,36 tỷ đồng, trong đó các khoản nợ phảI thu khó đòi là hơn 3,5 tỷ đồng. Hầu hết các khách nợ đều ở xa khác tỉnh, có đơn vị không còn địa chỉ liên lạc hoặc đã không còn hoạt động. Do vậy tình hình tài chính của Công ty càng thêm khó khăn.

Do những nguyên nhân trên, việc điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT rất khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra không hoàn thành, tuy nhiên HĐQT đã hết sức cố gắng thực hiện đúng chức năng, vai trò quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để duy trì và ổn định sản xuất ở mức cao nhất, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước ( Năm 2020 số nộp ngân sách là 5,8 tỷ đồng - Số nộp lớn hơn nhiều các năm trước là do Công ty được ngân sách nhà nước thanh toán phần xi măng cung cấp cho giao thông nông thôn và Công ty dành toàn bộ để nộp hết các khoản nợ thuế với ngân sách NN ).

III. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Lợi nhuận ( lỗ ) 62,9 tỷ tăng 225% so với năm 2019. ( Năm 2019 lỗ giảm nhiều là do năm 2019 Công ty được có khoản thu nhập giảm lỗ từ việc ngân hàng phát mại khu trụ sở văn phòng. Số tiền thu về là 29,1 tỷ đồng ). So với những năm trước thì lỗ năm 2020 giảm hơn 8% -10%.

+ Lợi nhuận/ doanh thu âm 112,27%, tăng 503,19% so với cùng kỳ năm trước

+ Lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu âm 107,74% tăng 224.6% so với cùng kỳ năm trước

+ Doanh Thu dạt: 56,032 tỷ đồng bằng 44,63% so với 2019 ( 125,5 tỷ đồng )

+ Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 52,998 tỷ đồng bằng 45,52% so với năm 2019 ( 116,43 tỷ đồng )

+ Sản xuất xi măng: 58.887 tấn ( Trong đó xi măng đóng bao: 56.315 tấn; Quy chuẩn từ Clinker xuất bán 2.572 tấn ) bằng 59% so với kế hoạch năm 2020, bằng 46% so với năm 2019.

2. Về đầu tư, xây dựng:

Năm 2020 Công ty một số hạng mục xây dựng cơ bản dở dang của Công ty chưa có điều kiện để hoàn thành do gặp nhiều khó khăn về tài chính. Riêng hạng mục đầu tư xây dựng mỏ đá Lũng Tém II đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ quyết toán xong trong năm 2022.

3. Tình hình chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

3.1. Năm 2020, công ty đã chấp hành tốt Điều lệ tổ chức, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các quy định pháp luật, từng bước hoàn thiện các quy định đưa đơn vị hoạt động có nếp và hiệu quả hơn.

3.2. Các Hợp đồng kinh tế mua hoặc được Công ty thực hiện theo đúng Điều lệ và quy định hiện hành:

Trước khi thực hiên các hợp đồng về mua nguyên, nhiên vật liệu, hoặc các hợp đồng mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất. Trước tiên đều được đưa ra các cuộc họp giao ban để thống nhất, sau đó được giao các bộ phận chuyên môn tham khảo, tìm kiếm các đơn vị có uy tín, năng lực  có sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp nhất để lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo tính hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Các hợp đồng mua bán xi măng, cống cột với các nhà xây dựng, các phòng kinh tế hạ tầng của các Huyện để cung cấp xi măng cho giao thông nông thôn. Các hợp đồng tiêu thụ xi măng, cống cột được thực hiện đúng theo Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Công tác tổ chức tiếp nhận nghiệm thu vật tư đưa vào sản xuất đúng quy định đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ về số lượng, chất lượng không để xảy ra tình trạng thất thoát.

3.4 Về thực hiện chế độ với người lao động

Công ty luôn luôn cố gắng trong việc thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, các công việc đều có định mức, đơn giá và trả lương theo khối lượng sản phẩm hoàn thành, Thực hiện chia lương đến từng người lao động thông qua Bảng thanh toán lương và được kiểm soát chặt chẽ.

Các chế độ Bảo hiểm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên do nguồn tài chính gặp khó khăn nên việc thực hiện nộp BHXH, BHYT, BHTN còn bị chậm nộp so với thời gian quy định. 

Ngoài ra còn khoản tiền thanh toán chế độ nghỉ thôi việc cho 59 lao động là 1,267 tỷ đồng chưa thanh toán được. Công ty có dự kiến sẽ thanh toán dần trong 3 năm kể từ năm 2019 trở đi tuy nhiên do nguồn tài chính quá khó khăn nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

3.5 Các công tác tổ chức sản xuất và điều hành

Trong tình hình sản xuất thực tế hiện nay, Công ty đã thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất và điều hành sản xuất. Hàng tháng giao nhiệm vụ đến từng Phòng, Ban, Phân xưởng, Bộ phận. Phân công cụ thể cho từng tập thể và cá nhân phụ trách trong từng lĩnh vực.

Các Phòng ban, phân xưởng đã tương đối hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay.

4. Đánh giá báo cáo tài chính năm 2020:

Số liệu báo cáo tài chính trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, các mẫu biểu, số liệu trong báo cáo tài chính đúng theo luật kế toán hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

5. Vấn đề khác

+ Vấn đề khó khăn cần giải quyết trong thời gian tiếp theo là: Công ty chưa tìm kiếm được vị trí thuận lợi để làm nơi giao dịch bán hàng, tiêu thụ sản phẩm.

+ Tại thời điểm 31/12/2020 số công nợ phải thu còn khá lớn, tổng số tiền khách hàng còn nợ công ty là 14,36 tỷ đồng, trong đó xác định công nợ khó đòi không thể thu được của các đơn vị khác tỉnh, không còn địa chỉ liên lạc là hơn 3,5 tỷ đồng. Số công nợ này đều phát sinh từ các năm về trước nên việc đôn đốc thu hồi nợ cần phải được quan tâm trú trọng.

+ Đôn đốc công tác quyết toán xây dựng cơ bản của dự án dây chuyền lò quay Hồng Phong để sớm có số liệu chính thức vào sổ sách kế toán cũng như có căn cứ để HĐQT chốt công nợ XDCB với các đơn vị xây dựng lắp đặt dây chuyền làm cơ sở thanh toán phần còn lại cho các nhà thầu.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của ban kiểm soát

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình khi mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hoá, công nợ, chi phí đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất với HĐQT và ban giám đốc.

- Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của HĐQT.

- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp HĐQT.

      - Đồng thời đề ra chính sách tiêu thụ sản phẩm phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

     V/ Kết luận:

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

                                                                        

                                                                                           Trưởng ban kiểm soát

                                                                                             

  

 

                                                                                         Nguyễn Văn Thuỷ

 

 

Chia sẻ :
 

Top