ads


Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

hồ sơ đại hội cổ đông năm 2020 ( 30/07/2020)
BIỂU THỊ CÁC CHI TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG KHAI 2019( bấm vào đây)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020 ( bấm vào đây)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020 ( bấm vào đây)

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2018 ( bấm vào đây)

BÁO CÁO TÔNG KẾT 2019 ( bấm vào đây)

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2019 ( bấm vào đây)
Chia sẻ :
 

Top