ads


Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm2014.
CÔNG TY CỔ PHẦN
Xi MĂNG LẠNG SƠN

Số: 06/CBTT-LCC/2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn,  ngày  25 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi:
-    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-    Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính:  Đường Phai Vệ - Phường Đông Kinh - TP. Lạng Sơn - T. Lạng Sơn - Điện thoại: 02538770195 - Fax: 0253872957 - Email: ximanglangson123@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 58.389.990.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LCC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)

STT
Thành viên HĐQT
Chức vụ
Số buổi họp tham dự
Tỷ lệ
Lý do không tham dự
1
Ông Nguyễn Văn Lợi 
Thành viên
3
100%

2
Bà Nguyễn Anh Yến 
Thành viên
3
100%

3
Ông Hoàng Văn Chung 
Thành viên
3
100%

4
Bà Lý Kim Anh 
Thành viên
3
100%

5
Bà Vương Thị Lan 
Thành viên
3
100%


2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: Năm 2014, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

  
STT
Số nghị quyết
Ngày
Nội dung
1
NQ số 01/2014/HĐQT
10/02/2014
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:
1.      Sản lượng sản xuất:
- Clinke:                200.000 tấn
- Xi măng:             155.000 tấn
- Bê tông đúc sẵn:      1.500 m3
      2.   Doanh thu: 200.000 triệu đồng
      3.   Nộp ngân sách: 3.200 tr.đồng
      4.  Lợi nhuận: Lỗ 80 tỷ đồng (Giảm 40% so với năm 2013)
      5.   Lao động bình quân: 372 người
      6.  Thu nhập bình quân: 4.500.000 đồng/người/tháng
Thông qua: Kế hoạch đầu tư mua mới máy nghiền xi công suất từ 80-100 tấn/giờ cho dây truyền lò quay Nhà máy xi măng Hồng Phong. Đầu tư mua mới thêm phương tiện vận tải, xe cơ giới để cải thiện môi trường làm việc cũng như sức lao động cho con người.
2
NQ số 02/2014/HĐQT
19/04/2014
Thông qua: Công tác chuẩn bị Đại Hội cổ đông thường niên 2014, Các báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2014, điều chỉnh đơn giá tiền lương của một số bộ phận , chính sách tiêu thụ sản phẩm trong các tháng tiếp theo.
3
NQ số 03/2014/HĐQT
22/05/2014
Thông qua: Phương án xin cấp hạn mức tín dụng trong năm 2014 là 50 tỷ đồng tăng thêm 10tỷ đồng so với năm 2013.
4
NQ số 04/2014/HĐQT
12/09/2014
Thông qua các nội dung:
-   Đề nghị UBND tỉnh lui lại thời gian thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
-   Mở cuộc họp đối thoại với người lao động để thống nhất phương án chi trả chế độ thôi việc cho người lao động.
-   Lập kế hoạch vay vốn dể nhập máy móc thiết bị máy nghiền xi công suất từ 80-100 tấn/giờ

­­­­­­III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không thay đổi        


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:


1.      Giao dịch cổ phiếu: Không giao dịch 

2.   Các giao dịch khác: Không giao dịch
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: KhôngCÔNG TY CP XI MĂNG LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH HĐQT

Chia sẻ :
 

Top