ads


Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Đại hội Cổ đông 2011

Sáng nay tại văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Lang sơn điễn ra Đại hội cổ đông.

Một số nội dung chính của cuộc họp.
  1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng mục tiêu năm 2011.
  2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2010.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010.
  4. Báo cáo số tiền phù lao của thành phần HĐQT, BKS năm 2010, dự kiến mức chi phù lao HĐQT, BKS năm 2010.

  5. Lựa chọn Công ty Kiển toán lập báo cáo tài chính năm 2011.

  6.  Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011.

  7. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  8. Thông qua việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chia sẻ :
 

Top