ads


Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Quản lý chất lượng trong công việc SXKD


   
Hoạt động quản lý chất lượng là thiết yếu cho công việc sản xuất kinh doanh của bạn. Nếu như sản phẩm và dịch vụ do bạn cung cấp không phù hợp với những quy tắc của thị trường thì bạn có thể đánh mất khách hàng, và do đó bán hàng và cung cấp dịch vụ bị giảm sút, và gặp phải những khó khăn trong xây dựng hoặc phục hồi hình ảnh thương hiệu của bạn.

Quản lý chất lượng lại không hề đơn giản. Một mặt, những nhu cầu và yêu cầu đa dạng của khách hàng dẫn đến sự đa dạng của chất lượng và dịch vụ. Mặt khác, ngày nay những nhu cầu và yêu cầu của khách hàng lại thay đổi rất nhanh chóng. Những điều này đòi hỏi bạn nắm được một cách căn bản về quản lý chất lượng, bao gồm cả kiểm soát và đảm bảo chất lượng, trong hoạt động chế tạo, chế biến và dịch vụ, và tại sao bạn cần một hệ thống quản lý chất lượng.

Hướng dẫn này còn hỗ trợ bạn không chỉ về những điều mang tính nền tảng nêu trên mà còn những thông tin hữu ích về những hệ thống đánh giá chứng nhận, công nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Cập nhật, Ngày: 10/12/2009.
Chia sẻ :
 

Top