ads


Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Giới thiệu chung

1.Tên DOANH NGHIỆP &:  CÔNG TY CỔ PHẦN Xi măng Lạng Sơn
2.Địa chỉ: Đường Phai Vệ, Mai Pha, TP. Lạng Sơn
3.Điện thoại: +84 25 3870 195
4.Fax: +84 25 3872 957
6.Email:  info@ximanglangson.com.vn

7 Thông tin khác.:

Accounts contents currency  7301 - 0035 F Ngân row start fourth and Development provinces Lạng Sơn
Mã the number of tax  4900102650-1
Determined Thành Lập:  Số 61 days of 16/2/1993 UBND Tỉnh Lạng Sơn

Ban Lãnh Đạo công ty:
1 Giám đốc:. Ky Su Nguyễn Bình Sơn

. 2 pho Giám đốc: ky su Vũ Trọng Hoài

. 3 pho Giám đốc: Nguyễn Thị Hương

. 4 Kế toán Major: Cu mirror Hà Thị Mai

Cap Điều Lệ: 54,4 Tỷ đồng.
Number of can bo cong nhan and: 484 people
Chia sẻ :
 

Top