ads


Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Bản tin chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 số 61/2010/GCNCP-VSD-1 ngày 17/08/2010 cho CTCP Xi măng Lạng Sơn như sau:

- Tổ chức phát hành: CTCP Xi măng Lạng Sơn

-  Trụ sở chính: Đường Phai Vệ - P. Đông Kinh – TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn

- Vốn điều lệ: 54.389.990.000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 17/08/2010.

- Tên chứng khoán:  Cổ phiếu CTCP Xi măng Lạng Sơn

- Mã chứng khoán: LCC

- Mã ISIN: VN000000LCC3

- Mệnh giá:10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 538.999 cổ phiếu (Năm trăm ba mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký  bổ sung: 5.389.990.000 đồng (Năm tỷ ba trăm tám mươi chin triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)

- Tổng số chứng khoán đăng ký: 5.438.999 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 54.389.990.000 đồng (Năm mươi tư tỷ ba trăm tám mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19/08/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
Chia sẻ :
 

Top